Aprovación del calendario laboral de fiestas de carácter local para 2018

 

El DOGC de 19 de diciembre publica l'ORDRE TSF/260/2017, de 12 de diciembre, por la cual se establece el calendario de fiestas locales a la Comunitat Autònoma de Catalunya para el año 2018 (Ordre de 12 de desembre, publicada en el BOE núm. 307, de 19 de diciembre). 

VER DOGC

YA PUEDES DESCARGARTE EL CALENDARIO LABORAL INTERACTIVO DE BARCELONA PARA 2018

calendario laboral barcelona 2018.xlsx (84 kB)

 

El BOE núm. 7381, recull l'ORDRE TSF/101/2017, del 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018.

ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018. Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny; Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides, Ordeno: 

Article 1 

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2018 les següents: 

1 de gener (Cap d'Any). 

6 de gener (Reis). 

30 de març (Divendres Sant). 

2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida). 

1 de maig (Festa del Treball). 

15 d'agost (l'Assumpció). 

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya). 

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya). 

1 de novembre (Tots Sants). 

6 de desembre (Dia de la Constitució). 

8 de desembre (la Immaculada). 

25 de desembre (Nadal) 

26 de desembre (Sant Esteve).

 b) De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable. c) Al territori d'Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d'Aran) l'any 2018 coincideix en diumenge, no cal aplicar el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa el dia 26 de desembre (Sant Esteve). 

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
 
 Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya. 
Barcelona, 25 de maig de 2017 
Dolors Bassa i Coll 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
(17.149.046)