El BOE núm. 7381, recull l'ORDRE TSF/101/2017, del 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018.

ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018. Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny; Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides, Ordeno: 

Article 1 

a) Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2018 les següents: 

1 de gener (Cap d'Any). 

6 de gener (Reis). 

30 de març (Divendres Sant). 

2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida). 

1 de maig (Festa del Treball). 

15 d'agost (l'Assumpció). 

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya). 

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya). 

1 de novembre (Tots Sants). 

6 de desembre (Dia de la Constitució). 

8 de desembre (la Immaculada). 

25 de desembre (Nadal) 

26 de desembre (Sant Esteve).

 b) De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable. c) Al territori d'Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d'Aran) l'any 2018 coincideix en diumenge, no cal aplicar el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa el dia 26 de desembre (Sant Esteve). 

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
 
 Article 3
De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya. 
Barcelona, 25 de maig de 2017 
Dolors Bassa i Coll 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
(17.149.046)